De inhoud van de door Onlinewijnwinkels.nl gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in.

Onlinewijnwinkels.nl stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Onlinewijnwinkels.nl doen dat geheel op eigen risico. Onlinewijnwinkels.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

De afhandeling van via Onlinewijnwinkels.nl bij aanbieders gekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Links naar andere sites

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Onlinewijnwinkels.nl zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Onlinewijnwinkels.nl geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

©2021 Onlinewijnwinkels.nl – Alle rechten voorbehouden